Algemene voorwaarden Siep Design

 

Versie: 9 oktober 2023

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.1. Siep Design, de eenmanszaak van Simone Teekens, gevestigd te Utrecht, Billitonkade 36, onder KvK-nummer 30227964.

1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten of producten van Siep Design afneemt. Met deze definitie wordt zowel Zakelijke klant als Consument bedoeld.

1.3. Zakelijke klant: iedere (rechts)persoon die handelt voor doeleinden binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

1.4. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5. Partijen: Siep Design en Klant.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Partijen (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de overeenkomst op afstand en/of de overeenkomst van aanneming van werk).

1.7. Duurovereenkomst: een overeenkomst waarbij Partijen zich hebben verbonden om over en weer prestaties te verrichten. Deze prestaties zijn regelmatig terugkerend, opeenvolgend of voortdurend.

1.8. Overeenkomst van aanneming van werk: de overeenkomst waarbij Siep Design zich jegens Klant verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door Klant te betalen prijs in geld.
NB: “Tot stand brengen” is een breed begrip. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook het toevoegen van verfraaiingen en het doen van wijzigingen.

1.9. Werk: het werk van stoffelijke aard die tot stand gebracht wordt/is en opgeleverd wordt/is onder de overeenkomst van aanneming van werk.

1.10. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Siep Design en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder dat Siep Design en Consument tegelijk fysiek bij elkaar aanwezig zijn, en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (zoals telefoon of internet).

1.11. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.12. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.13. Dag: kalenderdag.

1.14. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of Siep Design in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voorbeelden: papier, usb-sticks, cd-roms, dvd’s, geheugenkaarten, harde schijven van computers, en e-mails.

1.15. Verkoopruimte:

 • iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Siep Design op permanente basis haar activiteiten uitoefent, of;
 • iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Siep Design gewoonlijk haar activiteiten uitoefent.

Onder verkoopruimte vallen bijvoorbeeld de fysieke winkel van Siep Design of haar stand op een beurs (mits dit voldoet aan de definitie uit sub B).

 

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

 • alle overeenkomsten tussen Siep Design en Klant
 • de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst (zoals bij het doen van een aanbod);
 • eventuele nieuwe of aanvullende overeenkomsten.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zo’n manier aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

2.3. Wanneer datgene wat vermeld is in artikel 2.2 niet mogelijk is, dan zal Siep Design vóórdat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar deze Algemene Voorwaarden (digitaal) geraadpleegd kunnen worden, en dat zij op verzoek digitaal of andere wijze zullen worden verstuurd.

2.4. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als zij dit uitdrukkelijk overeengekomen zijn, en dit niet in strijd is met dwingend recht.

2.5. Indien er bepaalde Incoterms van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst, en deze Incoterms zijn in strijd met deze Algemene Voorwaarden, dan gelden de Incoterms, tenzij er iets anders is overeengekomen.

2.6. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.7. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Dit betekent dat indien Simone Teekens komt te overlijden, haar erfgenamen niet verplicht zijn al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Klant eisen.

 

 1. Aanbod & offertes

3.1. Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten.

3.2. Afbeeldingen van producten die online worden weergegeven, zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk. Klant dient echter wel rekening te houden dat kleuren in de werkelijkheid lichtelijk kunnen verschillen dan afgebeeld op een monitor.

3.3. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod of een offerte binden Siep Design niet. 

3.4. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij:

 • een andere aanvaardingstermijn in het in de offerte staat vermeld; of 
 • het gaat om een aanbod uit de webshop. In dat geval is een aanbod is zo lang geldig als de voorraad strekt of zolang het aanbod online staat.

3.5. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.

4.2. Overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk door Siep Design bevestigd. In het bijzonder geldt in geval van overeenkomsten op afstand dat Siep Design Consument een bevestiging van de overeenkomst verstrekt op een duurzame gegevensdrager. Dit dient Siep Design te doen binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst, of in ieder geval bij de levering van de producten, of voordat de dienst wordt uitgevoerd. Deze bevestiging bevat de in art. 6:230m lid 1 BW genoemde informatie, voor zover Siep Design deze niet voor het sluiten van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager heeft verstrekt. 

4.3. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, dan mag Consument de overeenkomst ontbinden.

4.4. Het is na totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

4.5. Indien Klant de overeenkomst, die geen overeenkomst van aanneming van werk is, wil wijzigen, dan mag Siep Design het overeengekomen bedrag wijzigen en eventueel een meerprijs rekenen.

4.6. Indien Klant een wijziging of toevoeging wenst in een overeenkomst van aanneming van werk, dan kan Siep Design alleen een hogere prijs vragen als ze Klant op tijd heeft gewezen op de noodzaak van een prijsverhoging. Uitzondering is als Klant uit zichzelf had moeten begrijpen dat een prijsverhoging nodig is door de wijziging/toevoeging.

 

 1. Prijzen 

5.1. Alle prijzen die Siep Design hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele overige kosten, zoals bijvoorbeeld, maar dit niet beperkt tot: verzendkosten. Prijzen worden exclusief btw gecommuniceerd naar Zakelijke klant, en inclusief btw naar Consument.

5.2. Alle prijzen die Siep Design hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan Siep Design te allen tijde wijzigen. Uitzondering is als Consument en Siep Design al een overeenkomst hebben gesloten. 

5.3. Siep Design maakt een prijswijziging minimaal één maand van tevoren kenbaar aan Zakelijke klant.

5.4. Siep Design mag na totstandkoming van de overeenkomst haar prijzen verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.

5.5. Siep Design mag de prijs aanpassen indien de kostenverhoging het gevolg is van door Klant verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, tenzij Siep Design de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken.

 

 1. Betaling

6.1. Siep Design mag Zakelijke klant voorafgaand de levering van haar diensten of producten factureren. Consument heeft, naast de mogelijkheid per direct te betalen, ook de mogelijkheid achteraf te betalen, mits het gaat om een overeenkomst op afstand of mits een product/werk niet per direct geleverd kan worden. 

6.2. In geval de betaling per factuur verloopt, dan moet de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Uitzondering is als er iets anders is overeengekomen.

6.3. Betaling in termijnen kan alleen na goedkeuring van Siep Design.

6.4. De vergoeding die Siep Design aan Consument vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor Siep Design.

6.5. Zakelijke klant dient de betaling zonder opschorting of verrekening te voldoen. 

6.6. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door Siep Design in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. 

6.7. Indien betaling door Klant uitblijft na de in vorig lid genoemde betalingsherinneringen, dan is hij de wettelijke rente verschuldigd en dan mag Siep Design de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Het bedrag voor buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40 en is Klant zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.

6.8. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens Siep Design onmiddellijk opeisbaar en mag Siep Design haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.

 

 1. Levering door Klant van informatie en gegevens

7.1. Klant zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie en gegevens waarvan Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan Siep Design

7.2. Stelt Klant de gevraagde informatie en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan mag Siep Design haar werkzaamheden opschorten.

7.3. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor Klant.

7.4. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

 

 1. Levering door Siep Design

Bepalingen over leveringen binnen de verkoopruimte

8.1. Indien de voorraad strekt, levert Siep Design datgene wat is overeengekomen per direct.

Bepalingen over leveringen anders dan binnen de verkoopruimte

8.2. Siep Design levert de producten binnen de door haar genoemde levertermijn.

8.3. Voldoet Siep Design niet aan de levertermijn, dan dient Klant Siep Design een redelijke levertermijn te geven waarin alsnog geleverd kan worden. Voldoet Siep Design niet aan deze gestelde redelijke levertermijn, dan mag Klant de overeenkomst ontbinden.

8.4. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Siep Design kenbaar heeft gemaakt.

8.5. Klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste plaats van levering.

Bepalingen over leveringen naar Zakelijke klant

8.6. Siep Design levert de door Zakelijke klant bestelde producten pas indien Zakelijke klant de betaling heeft voldaan.

 

 1. Ruilen

Consument

9.1. Consument kan producten ruilen, indien hij ze heeft gekocht via de webshop en mits hij dit binnen 14 dagen na ontvangst aan Siep Design meldt.

9.2. Consument heeft 14 dagen de tijd om het te ruilen product terug te sturen via pakketpost. Consument dient de track & trace code zo spoedig mogelijk naar Siep Design te mailen.

9.3. Producten mogen alleen geruild worden indien deze:

 • Ongebruikt zijn, waaronder wordt verstaan dat deze niet door Klant gewassen zijn;
 • De originele wikkel en/of verpakking hebben.

9.4. Producten kunnen niet geruild worden indien deze tot stand worden gebracht overeenkomstig een overeenkomst van aanneming van werk.

9.5. De kosten voor retour van de te ruilen producten zijn voor Consument.

Zakelijke klant

9.6. Zakelijke klant kan niet ruilen.

 

 1. Nakoming & (non-)conformiteit

Conformiteit

10.1. Een product moet aan de overeenkomst beantwoorden. Dat is het geval wanneer het betreft de beschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken voldoet aan de overeenkomst.

10.2. Klant kan zich niet beroepen op dat een product niet aan de overeenkomst voldoet wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

Rechten Klant bij non-conformiteit

10.3. In geval dat een product niet aan de overeenkomst voldoet, dan heeft Klant alsnog recht op nakoming van de overeenkomst, te weten:

 • aflevering van het ontbrekende, tenzij aflevering onmogelijk is of dit niet van Siep Design gevergd kan worden;
 • herstel van het product, tenzij herstel onmogelijk is of dit niet van Siep Design gevergd kan worden;
 • vervanging van het product, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ongedaanmaking rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als zorgvuldig schuldenaar voor behoud ervan heeft gezorgd.

Klant moet Siep Design in gebreke stellen en een redelijke termijn voor nakoming geven.

10.4. Herstel of vervanging kan van Siep Design niet gevergd worden indien de kosten daarvan niet in verhouding staan met de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die Klant toekomt. Daarbij wordt gelet op: de waarde van de producten indien deze aan de overeenkomst zouden beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de Klant veroorzaakt.

10.5. Indien bij de koop van een product door Consument Siep Design niet binnen een redelijke tijd nadat zij daartoe door Consument schriftelijk is aangemaand, aan haar verplichting tot herstel van het afgeleverde product heeft voldaan, dan mag Consument het herstel door een derde laten doen. De kosten daarvan zijn voor Siep Design.

10.6. Bij de koop van een product door Consument stelt Consument het product ter beschikking van Siep Design voor herstel of vervanging. Siep Design neemt het product op haar kosten terug. Consument hoeft niet te betalen voor normaal gebruik van het te vervangen product in de periode voor de vervanging.

10.7. De kosten voor nakoming van de overeenkomst zoals genoemd in lid 3 van dit artikel zijn voor Siep Design

10.8. Klant heeft het recht niet om nakoming te eisen als dat onmogelijk is of dat voor Siep Design onevenredige kosten met zich brengt.

10.9. In geval dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan heeft Consument, naast recht op nakoming van de overeenkomst, ook het recht de prijs te verminderen in evenredigheid van de afwijking van wat is overeengekomen, of het recht de overeenkomst te ontbinden. Deze rechten heeft Klant in de volgende gevallen:

 • Herstel of vervanging is niet mogelijk;
 • Herstel of vervanging kan niet van Siep Design gevergd worden;
 • Siep Design komt de overeenkomst niet binnen redelijke tijd na.

10.10. Consument mag de overeenkomst onmiddellijk ontbinden of de prijs laten verminderen indien:

 • Siep Design het herstel of de vervanging niet voltooid heeft;
 • Siep Design het herstel of de vervanging niet voltooid heeft als genoemd in artikel 10.6;
 • Siep Design heeft geweigerd het product binnen redelijke termijn en kosteloos aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 • er een gebrek blijkt te zijn, ondanks de poging van Siep Design om het product te laten beantwoorden aan de overeenkomst;
 • het gebrek zo ernstig is dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is;
 • Siep Design heeft verklaard, of uit de omstandigheden blijkt duidelijk, dat zij het product niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor Klant aan de overeenkomst kan laten beantwoorden.

10.11. Indien Consument de overeenkomst ontbindt of Siep Design haar prijs dient te verminderen omdat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan betaalt Siep Design Consument alle verschuldigde betalingen terug binnen 14 dagen vanaf de datum waarop Siep Design in kennis is gesteld van de beslissing van Consument om zich te beroepen op het recht van prijsvermindering dan wel op ontbinding van de overeenkomst.

10.12. Klant kan de overeenkomst niet ontbinden wanneer de afwijking van datgene wat is overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 

Bepalingen m.b.t. Zakelijke klant

10.13. Indien Zakelijke klant de bestelde producten en/of werken heeft ontvangen, dan dient hij binnen 5 werkdagen te inspecteren of de levering voldoet aan de overeenkomst. Indien dit niet het geval is, dan dient Zakelijke klant dit per direct te melden bij Siep Design.

10.14. In geval de levering niet voldoet aan de overeenkomst, dan dient Zakelijke klant de non-conforme producten/werken binnen 30 dagen na zijn melding retour te zenden naar Siep Design.

10.15. Na (op)levering zijn de werken en/of producten voor risico van Zakelijke klant. Zakelijke klant blijft de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Siep Design kan worden toegerekend.

 

 1. Herroepingsrecht

Algemeen

11.1. Consument mag de overeenkomst op afstand binnen een bedenktijd van 14 dagen herroepen. 

11.2. De bedenktijd gaat in op de dag waarop Consument, of een door Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Indien Consument meerdere producten heeft besteld in één bestelling, dan gaat de bedenktijd in wanneer Consument, of een door Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen.

11.3. Wanneer Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1), of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Siep Design.

11.4. Siep Design stuurt na melding van herroeping Consument zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

11.5. Siep Design vergoedt alle betalingen door Consument gedaan, binnen 14 dagen vanaf de dag dat Consument de herroeping meldt, met inbegrip van leveringskosten.

11.6. Siep Design maakt voor betalingen bedoeld in artikel 11.5 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Consument is gebruikt, tenzij Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Consument hierdoor geen kosten heeft.

11.7. Siep Design is bij terugbetaling zoals genoemd in artikel 11.5 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door Siep Design aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of standaardlevering heeft gekozen. 

11.8. Consument zendt zo snel mogelijk het product of de producten terug, in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de herroeping.

11.9. Consument dient in geval van herroeping zelf de kosten van retour te betalen.

11.10. Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Siep Design verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11.11. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

Verplichtingen van Klant tijdens de bedenktijd

11.12. Consument zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het fysieke product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken op zo’n manier die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

11.13. Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het fysieke product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan genoemd in vorig lid.

11.14. Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het fysieke product als Consument hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

Uitzonderingen

11.15. Het herroepingsrecht geldt niet voor Zakelijke klant.

11.16. Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van volgens specificaties van Consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

 1. Cadeaubonnen & kortingsacties

12.1. Cadeaubonnen zijn alleen geldig voor Consumenten.

12.2. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf dag van aankoop. 

12.3. Een cadeaubon kan slechts éénmaal gebruikt worden, ook als het tegoed op de cadeaubon niet volledig besteed is.

12.4. Combineren van (meerdere) kortingsacties en/of (meerdere) cadeaubonnen is mogelijk.

12.5. Cadeaubonnen kunnen niet met terugwerkende kracht verrekend worden.

 

 1. Overmacht

13.1. Siep Design hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. 

13.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, stakingen, softwarestoringen, computerstoringen, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

13.3. Klant wordt zo spoedig mogelijk door Siep Design op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.

13.4. In geval van overmacht, zoekt Siep Design samen met Klant een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen. 

13.5. In geval van overmacht is Siep Design niet tot vergoeding van schade gehouden.

13.6. In geval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

13.7. In geval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Beëindiging

Opzegging door Zakelijke klant

14.1. Siep Design en Zakelijke klant kunnen de overeenkomst, niet zijnde een duurovereenkomst, niet tussentijds opzeggen. Indien het gaat om een duurovereenkomst, dan geldt er een opzegtermijn van één maand, waarbij er moet worden opgezegd vóór de eerste van de maand.

Voorbeeld opzegging duurovereenkomst: Er wordt op 20 februari opgezegd. De overeenkomst eindigt dan na 31 maart.

14.2. Uitzondering op vorig lid is indien zich een dringende reden voordoet die dit rechtvaardigt. Hiervan is in ieder geval sprake van indien de andere partij:

 • failliet is verklaard;
 • (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • zijn bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is;
 • ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst niet (voldoende) nakomt, dan wel er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de andere partij deze verplichtingen niet zal nakomen;
 • zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet en/of regelgeving, of onbetamelijk gedrag op grond waarvan van de andere partij in redelijkheid niet verwacht kan worden de overeenkomst voort te zetten;
 • toegelaten is tot de wettelijke schuldsanering;
 • overlijdt.

Opzegging door Consument van een overeenkomst van aanneming van werk

14.3. Consument mag een overeenkomst van aanneming van werk te allen tijde opzeggen.

14.4. Indien artikel 11 niet van toepassing is, dan moet Consument het geheel overeengekomen tarief voor het werk betalen, verminderd met het geld dat Siep Design door de opzegging heeft bespaard. Siep Design moet het werk dan aan Klant leveren. 

Indien het tarief afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Siep Design te maken kosten, dan wordt het door Klant verschuldigde tarief berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Siep Design over het gehele werk zou hebben gemaakt.

Ontbinding

14.5. Partijen mogen de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen. De tekortschietende partij hoeft niet in gebreke gesteld te worden indien de nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

Schadevergoeding

14.6. Siep Design is niet gehouden tot schadevergoeding wanneer zij een overeenkomst met Zakelijke klant ontbindt of opzegt. 

 

 1. Aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten

15.1. Siep Design is alleen aansprakelijk voor schade die aan Siep Design is toe te rekenen.

15.2. Siep Design is niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door Consument gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.

15.3. In geval van een overeenkomst van aanneming van werk, is Siep Design ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die Klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

15.4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

15.5. Vorig lid geldt niet voor overeenkomsten van aanneming van werk waarbij er een gebrek is in het opgeleverde werk. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart door verloop van twee jaar nadat Consument ter zake heeft geprotesteerd. Indien Consument Siep Design een termijn heeft gesteld waarbinnen zij het gebrek zal kunnen wegnemen, dan begint de verjaring pas te lopen bij het einde van die termijn, of zoveel eerder als Siep Design te kennen heeft gegeven het gebrek niet te zullen herstellen.

15.6. De aansprakelijkheid van Siep Design voor haar bekende verborgen gebreken die zij heeft verzwegen in geval van een overeenkomst van aanneming van werk, kan niet worden uitgesloten of beperkt. 

 

 1. Aansprakelijkheid ten opzichte van Zakelijke klanten

16.1. Artikel 15 is ook van toepassing op Zakelijke klanten.

16.2. Siep Design is tegenover Zakelijke klant alleen aansprakelijk voor schade die Klant lijdt indien deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

16.3. Indien Siep Design aansprakelijk is voor enige schade, dan is zij tegenover Zakelijke klant slechts aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst (“directe schade”). Onder directe schade wordt verstaan:

 • redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 • redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van Siep Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Siep Design toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

16.4. Siep Design is tegenover Zakelijke klant niet aansprakelijk voor indirecte schade, ofwel schade die niet in rechtstreeks causaal verband staat met een toerekenbare tekortkoming van Siep Design. Hieronder wordt begrepen, maar dit is niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

16.5. Zakelijke Klant vrijwaart Siep Design ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden/diensten die door Siep Design ten behoeve van Zakelijke klant zijn uitgevoerd.

16.6. Indien Siep Design aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. Siep Design behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.

17.2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Siep Design intellectueel eigendom te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst. 

17.3. Het is Klant niet toegestaan om enig recht voortvloeiend uit het intellectueel eigendomsrecht van een met Siep Design gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, behalve indien zijn gehele onderneming wordt overgedragen of wanneer Siep Design schriftelijk toestemming geeft.

17.4. Het is Klant niet toegestaan om de producten/werken van Siep Design in het verkeer te brengen bij online marktplaatsen en/of e-commerce platforms zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: Bol.com of Amazon. Uitzondering is als er iets anders is overeengekomen.

 

 1. Klachten

18.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd nadat Klant een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Siep Design. Indien Consument een product heeft gekocht bij Siep Design, dan wordt onder “bekwame tijd” twee maanden verstaan.

18.2. Indien een gebrek later dan de in het vorige lid genoemde termijn wordt gemeld, dan kan Klant geen beroep meer doen op prijsvermindering, herstel, vervanging of ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding, zoals (onder andere) vermeld in artikel 10.

18.3. Siep Design beantwoordt klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan laat Siep Design binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan Klant weten wanneer Klant een antwoord kan verwachten.

18.4. Klant dient Siep Design in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

18.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

18.6. Is Consument niet tevreden met het voorstel voor een oplossing met betrekking tot een online afgesloten overeenkomst tussen Partijen, dan kan Consument een klacht indienen via het ODR platform van de Europese Commissie.

 

 1. Overige bepalingen

19.1. Op de rechtsverhouding tussen Siep Design en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

19.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

19.3. Siep Design is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Siep Design zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.

19.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Klant, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

19.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 

19.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 

Bijlage 1

 

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst op afstand wil herroepen.

Aan:
Siep Design
Billitonkade 36
3531 TH Utrecht
info@siepdesign.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) Siep Design hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)


Adres consument(en)Handtekening van consument(en)

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.